Đăng ký ngay

Đăng ký làm khách hàng mới là bước đầu tiên cần thiết để cấp phép cho các sản phẩm của bạn với V-Label. Để cung cấp cho bạn ưu đãi chính xác nhất, chúng tôi cần thông tin về công ty của bạn cũng như thông tin chung về sản phẩm mà bạn muốn được cấp phép.

Thông tin chi tiết về sản phẩm để kiểm tra sản phẩm chỉ cần thiết sau khi cung cấp và phối hợp hợp đồng. Để làm như vậy, vui lòng điền vào biểu mẫu thông số kỹ thuật mà bạn có thể tải xuống trong khu vực khách hàng và gửi cho chúng tôi ở bước thứ hai trong quá trình cấp phép. Sau khi xác minh thành công các thông số kỹ thuật của sản phẩm, bạn sẽ nhận được quyền sử dụng giấy phép V-Label.