CPP

Pronađite odgovore na neka od pitanja koja se možda pitate o V-Labelu.

 • Koje prednosti nudi V-Label u odnosu na druge vege oznake?

  Mnoge kompanije i proizvođači koriste sopstvene veggie oznake za svoje proizvode. Međutim, prilikom kreiranja tih oznaka, oni definišu sopstvene kriterijume za veganske i vegetarijanske proizvode, što rezultira nedoslednostima sa drugim kompanijama i proizvođačima. Nedostatak osnovnog znanja među kompanijama u vezi sa različitim sastojcima i važnim kriterijumima proizvodnje može dovesti do pogrešnog označavanja. Ove samostalne oznake ne podležu kontroli nezavisnih tela, što znači da pogrešno označavnje ponekad može da prođe neprimećeno od strane potrošača. Potrošači sve više pozivaju na transparentnost kako bi mogli brzo i sa sigurnošću da identifikuju veganske i vegetarijanske proizvode.

  Trenutno samo V-Label može ponuditi ovu jasnoću zahvaljujući standardizovanim kriterijumima u označavanju veganskih i vegetarijanskih proizvoda. V-oznaka znači da kompanije mogu da autsorsuju zaduženje za inspekciju osiguranja kvaliteta svojih veganskih i vegetarijanskih proizvoda.

  Takođe, V-Label je jedina nezavisna oznaka u Evropi u kategorijama „vegan“ i „vegetarian“.

 • Zašto nije dovoljno jednostavno pročitati listu sastojaka?

  Jednostavno čitanje liste sastojaka ne garantuje da je proizvod vegetarijanski ili veganski. Neki sastojci su navedeni kao E brojevi koji su nepoznati mnogim potrošačima, dok drugi uopšte nisu navedeni jer ih ne treba deklarisati. Takođe, nije uvek jasno da li su pojedini sastojci biljnog ili životinjskog porekla – na primer, nije uobičajeno da se aditivi za proizvodnju, od kojih su mnogi životinjskog porekla, nalaze na listi sastojaka. Promene u receptu mogu značiti da omiljeni veganski ili vegetarijanski proizvod odjednom sadrži životinjske proizvode, a da je to ostalo neprimećeno od strane potrošača. Ne samo da se proverava sastav proizvoda koji su licencirani V-oznakom, već se takođe ispituje svaki pojedinačni proizvodni korak uključen u razvoj proizvoda. V-oznaka je stoga brz i pouzdan indikator koji potrošačima štedi trud oko pregleda liste sastojaka.

 • Po kojim kriterijumima su proizvodi koji nose V-oznaku označeni kao veganski ili vegetarijanski?

  Definicija pojmova „vegan“ i „vegetarian“, koju V-Label koristi kao osnovu, u skladu je sa preporučenom definicijom navedenom tokom 12. konferencije ministara za zaštitu potrošača održane 22. aprila 2016. godine.

  Vegetarian

  Hrana i drugi proizvodi koji ne sadrže životinje ili delove životinja smatraju se vegetarijanskim. Ovo uzima u obzir sve korake proizvodnje i obrade. Hrana i drugi proizvodi stvoreni uz pomoć živih životinja i proizvoda životinjskog porekla smatraju se vegetarijanskim.

  Vegan

  Hrana i drugi proizvodi koji ne sadrže životinje ili delove životinja smatraju se veganskim. Da bi bili veganski, hrana i drugi proizvodi ne smeju da se prave uz pomoć živih životinja ili proizvoda životinjskog porekla. Ovo uzima u obzir sve korake proizvodnje i obrade.

  Dodatni kriterijumi V-Label-a

  V-Label nikada nije licenciran u sledećim slučajevima:

  • Proizvodi deklarisani da sadrže GMO (genetski modifikovane organizme)
  • Proizvodi koji sadrže jaja od kokoši u kavezu (uključujući obogaćene kavezne sisteme i uzgoj u malim grupama)

  Pakovanje

  V-oznaka ne isključuje proizvode čije pakovanje sadrži proizvode životinjskog porekla. Međutim, kompanije se podstiču da dobrovoljno izbegavaju upotrebu ambalaže koja sadrži proizvode životinjskog porekla.

  Đubrenje i gajenje

  Proces V-Label licenciranja za proizvode i sastojke pokriva period od berbe. Đubriva koja se koriste na zemljištu u kome se uzgajaju sirovine za proizvode sa oznakom „V“ ne predstavljaju relevantan kriterijum. Međutim, treba dati prednost sirovinama koje se uzgajaju iz veganske, organske poljoprivrede, a kompanije se podstiču da dobrovoljno izbegavaju upotrebu đubriva koja sadrže supstance životinjskog porekla.

  Sastojci u tragovima i kontaminenti

  Kompanije na dobrovoljnoj osnovi odlučuju da li da na ambalaži naznače prisustvo tragova kontaminacije alergenima ili životinjskim proizvodima do kojih bi moglo doći u procesu proizvodnje. Ukazujući na potencijalno prisustvo sastojaka u tragovima, kompanije se štite od bilo kakvih pravnih posledica u slučaju da kupci dožive alergijske reakcije. Samo zato što su ove informacije date, međutim, ne znači nužno da krajnji proizvod zapravo sadrži životinjske proizvode; informacije samo upozoravaju potrošače na mogućnost minimalne kontaminacije u procesu proizvodnje.

  Proizvodi koji sadrže ove informacije ispunjavaju kriterijume V-oznake pod uslovom da se nikakvi životinjski sastojci ne dodaju namerno ni u jednom trenutku tokom proizvodnje. Proizvodni proces mora biti osmišljen tako da isključi svaku mogućnost kontaminacije životinjskim sastojcima. Prema kriterijumima V-oznake, ukupna kontaminacija svim proverljivim životinjskim sastojcima u krajnjem proizvodu ne sme biti veća od 0,1% (1 g/kg). Druga pravila zasnovana na „tehnički izvodljivoj granici otkrivanja“ mogu da se primenjuju za određene grupe proizvoda.

  Primeri

  V-Label nikada nije licenciran za sledeće proizvode ili proizvode koji sadrže bilo koji od sledećih sastojaka:

  • Proizvode klanja
  • Masti iz ribe, delove ribe ili drugih morskih životinja
  • Arome životinjskog porekla (sa izuzetkom aroma na bazi mleka)
  • Jaja osim živinskih jaja (npr. kavijar)
  • Mlečni proizvodi u kojima se koristi životinjsko sirilo
  • Matični mleč
  • Boje napravljene od sastojaka životinjskog porekla (npr. košenil)
  • Šećeri obrađeni ugljenom od životinjskih kostiju
  • Nosioce ili aditive na životinjskoj bazi
  • Prečišćavanje sa supstancama životinjskog porekla (npr. želatin, isinglass)

  V-oznaka u kategoriji „vegan“ je licencirana samo za proizvode koji dodatno ne sadrže životinjske proizvode kao što su:

  • Jaja
  • Med
  • Mlečne proizvode
  • Životinjski vosak
  • Boje napravljene od životinjskih proizvoda
  • Nosioce ili additive na životinjskoj bazi
  • Prečišćavanje supstancama životinjskog porekla (npr. belancetom)
 • Na osnovu čega se hrana i drugi proizvodi klasifikuju kao „vegan” ili „vegetarian”?

  Kompanije koje žele da licenciraju proizvode V-oznakom dužne su da davaocu licence prijave puni sastav ovih proizvoda i svih aditiva koji se koriste tokom prerade. Na osnovu ove samodeklaracije i nakon inspekcije V-Label tima, hrana i drugi proizvodi se tada mogu klasifikovati kao „vegan“ ili „vegetarian“.

 • Koji koraci se preduzimaju da bi se osiguralo da kompanije ispunjavaju zahteve V-oznake?

  V-Label tim zadržava pravo da primeni mere obezbeđenja kvaliteta koje imaju za cilj očuvanje kredibiliteta i beneficija koje obećava V-Label.

  Svaka promena recepture ili promena procesa uključenih u proizvodnju hrane i drugih proizvoda koji nose V-oznaku moraju se prijaviti odmah i bez zahteva članovima V-Label tima odgovornim za upravljanje kvalitetom. Nakon što se kompanija izjasni o relevantnim promenama, sprovodi se nova inspekcija.

 • Da li postoje situacije kada nema smisla da proizvod nosi V-oznaku?

  Nema smisla da sve namirnice nose V-oznaku: monoproizvodi kao što su čajevi, začini i mineralna voda i sirova hrana kao što je neprerađeno povrće uvek su biljnog porekla i ne moraju da budu posebno označeni kao takvi. Iako u principu nema ništa loše u reklamiranju proizvoda navodeći ono što je očigledno tačno, to se ne smatra preporučljivim.

 • Koje troškove kompanije mogu očekivati da plate kada licenciraju svoje proizvode sa V-oznakom?

  Korišćenje V-oznake podleže godišnjoj taksi za licenciranje i jednokratnoj naknadi za inspekciju.

 • Koliko vremena može proći da kompanija dobije licencu?

  Proces licenciranja uključuje pet koraka. Kada kompanija podnese inicijalni zahtev, ponuda se pravi na osnovu dostavljenih podataka kompanije. Nakon što kompanija potvrdi ponudu, zaključuje se ugovor o licenciranju. Nakon toga, davalac licence proverava sve detalje o proizvodu. Nakon detaljne provere, i ako je davalac licence zadovoljan ishodom, izdaje se V-Label licenca. Konačno, izgled pakovanja proizvoda je proveren i odobren za upotrebu. U standardnom procesu licenciranja, može proći između 2 i 8 nedelja dok kompanija konačno ne dobije zeleno svetlo za korišćenje V-oznake.

 • Kakva je priroda ugovora za kompanije?

  Period važenja

  Ugovorni odnos uglavnom traje godinu dana. Ako prodaja varira za više od 10% naviše ili naniže, godišnja naknada za licenciranje se prilagođava u skladu sa tim. Početak ugovora je preciziran u ugovoru. Može se odrediti kasniji datum kako bi se uzeli u obzir, na primer, buduća lansiranja proizvoda. Ugovor se automatski produžava ako se ne raskine pismenim putem tri meseca pre isteka.

  Potvrda o licenci

  Kada se proces licenciranja završi, izdaje se sertifikat o licenci za proizvod u relevantnoj kategoriji.